Wicca

Wicca är ett ord som kommer från engelskan, och är ett gammalt ord för ”häxa” (den feminina formen var wicce) eller ”trollkarl”. Ordet finns belagt från 800-talet, men religionen wicca är betydligt yngre än så: den grundades i Storbritannien på 1950-talet av en man vid namn Gerald Gardner.

Wicca är en nyhednisk religion och en naturreligion. Wiccaner tillber två gudar som är unika för religionen, Gudinnan och hennes son eller älskare. Gudinnan förknippas med bland annat månen, den romerska gudinnan Diana och Moder Jord, medan hennes son eller älskare även kallas Den behornade guden och förknippas med solen, den grekiska guden Pan och den keltiska guden Cernunnos. Wicca kan sägas vara en eklektisk religion såtillvida att vissa utövare väljer att tillbedja gudar ur flera olika gudavärldar och mytologier från förkristen tid, som den keltiska, grekiska, romerska, nordiska, egyptiska eller germanska. Andra, så kallade dianiska wiccaner, tillber endast eller i stor utsträckning Gudinnan.Wicca 1

Wiccaner ser på livet och världen som en cykel, och inte som en linje med en startpunkt och ett slut. Det cykliska representeras till exempel av årstidernas växlingar, dygnets växling mellan dag och natt och i kvinnans menstruationscykel. Tron på reinkarnation och återfödelse är därför vanlig inom wicca.

Ursprungligen menade Gardner att wicca endast kunde utövas i organiserade former, i så kallade covens. Man kunde då bara bli wiccan genom att genomgå en rad initiationsritualer. Numera är det också vanligt att man utövar religionen som så kallad solitär, på egen hand. En solitär får lära sig om religionens troslära och högtider på egen hand.

Inom många andra religioner finns en uppsättning mer eller mindre strikta regler om vad man som människa får och inte får göra. Inom wicca gäller istället att bara leva i samklang med naturen, och att åsamka den och andra människor så lite skada som möjligt. Den enda moraliska vägledning som religionen ger är att det man ger ut, får man också tillbaka, det vill säga att både goda och onda handlingar har en konsekvens. Det som alltså inom exempelvis kristendomen skulle anses vara synd, som att spela om pengar, är inte förbjudet inom wicca.