Vad är ateism?

Ateism kan definieras som åsikten att det inte finns någon gud. Ateism handlar ofta om att gå i polemik med religion och om att försöka avslöja motsägelser i religiösa urkunder. Ateismen är som vanligast i sekulariserade länder med ett väl fungerande utbildningsväsen. Därmed inte sagt att religiösa personer alltid är svarslösa i debatter med ateister. Det är svårt att bevisa att gud skapade världen men det är också svårt att bevisa att världen inte är skapad av gud. Ateister är ofta positivt inställda till vetenskapen och vår förmåga att avkoda universum med hjälp av forskning och teknologi.

Ett besvärligt begrepp

Det är inte helt enkelt att slå fast vad det innebär att vara ateist. För att det ska vara meningsfullt att hävda att man inte tror på gudar måste man i första hand ha definierat begreppet gud. 1200px-Irreligion_mapGud kan vara alltifrån gamla testamentets personliga gud med mänskliga egenskaper och karaktärsdrag till summan av all materia och alla krafter i universum. Många buddhister är t.ex. ateister om man med ateism menar ett avståndstagande från kristendomens, judendomens och islams gudsbild. En ateist har som ståndpunkt att inte tro på något förbluffande, som förekomsten av gudar med superkrafter, om det inte finns fakta som stöder uppfattningen. Det är en position som ofta kallas agnosticism. En agnostiker finner det meningslöst att tro på t.ex. ett liv efter döden utan konstaterar att vi som ännu lever helt enkelt inte vet om det finns ett efterliv.

Olika typer av ateism

Det kan ibland vara farligt att vara ateist utomlands – ateism är en ståndpunkt som anses vara väldigt provokativ bland religiösa extremister. Flera kända moderna ateister ser det som en viktig uppgift att motverka de lögner och den propaganda som man menar att många religiösa sprider. Forskaren Richard Dawkins är den kanske mest kända debatterande ateisten idag och hans verksamhet brukar gå under namnet antiteism. Synteism är en rörelse som lockar ateister som har vad man skulle kunna kalla för ett andligt perspektiv på tillvaron. Det går alltså att vara andlig och fylld av hänförelse inför universum och livet självt utan att tro att de vi vanligen menar med gudar varit inblandade i skapelsen. Humanetiska förbundet är en annan känd sammanslutning för ateister. Ateism är dock inget nytt fenomen, på sena 1800-talet förenades flera framstående filosofer av en form av ateism som kallades existentialism. Jean Paul Sartre räknas som den mest inflytelserika existentialisten.