Shinto

Shinto är en religion som är inhemsk i Japan, och har gamla rötter i landet. Det finns beskrivningar av shinto i text som daterats till 700-talet, men arkeologiska fynd visar att religionen har funnits i landet ännu längre än så. Namnet shinto, som betyder ”gudarnas väg”, började dock användas för att benämna religionen först när buddhismen kom till Japan. Innan dess hade religionen inte haft ett namn, kanske för att det inte fanns andra religioner som konkurrerade med den.

Shinto är en handlingsbaserad religion, som inte har en fast trosbekännelse som till exempel kristendomen. Istället är religionen baserad på en rad ritualer. En av de viktigaste är reningsritualen. ”Orenhet” och ”renhet” är två viktiga begrepp inom shinto, som kan jämföras med kristendomens ”synd” och ”förlåtelse”. Reningsritualen, som kallas harae, sker ofta dagligen. Den genomförs genom att man för med sig offergåvor till en helgedom, och ber.

Inom shinto tror man på en kraft som genomsyrar allt, som kallas kami. Eftersom kami finns i träd, stenar, hav och allt annat i naturen, är vördnaden för naturen central i religionen. Kami kan sägas vara en slags naturandar. Det finns inget bestämt antal. Istället talar man om happyakuman no kami, ”de åtta miljonerna kami”. Vissa av dem har dock namn, och vördas som gudomar. Tre av de största är solgudinnan Amaterasu, risguden Inari och krigs- och fredsguden Hachiman.Shinto 1

Det finns inga tempel inom shinto, men det finns platser som är heliga. Dessa kallas jinja, och är en slags helgedomar som är tänkta att härbärgera en gudom, en naturande. Jinja känns igen på sin karakteristiska arkitektur. Bland annat markerar alltid en port, en så kallad torii, ingången till helgedomen. Toriin ska påminna om att man måste rena sig, eftersom man är på väg in i en helgedom. En av de mest kända av dessa står utanför helgedomen Itsukushimajinja, och står mitt ute i vattnet.

Det finns även platser i naturen som är heliga inom shinto. Det är platser där kami, kraften som genomsyrar allt, är koncentrerad. En av dessa platser är berget Fuji.

Än idag praktiserar mer än hälften av Japans befolkning shinto, vilket betyder att den i högsta grad är en levande religion.